HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
 • Quy chế thi đua khen thưởng 21/12/2023

  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Thành phố Hà Nội.

  Quy chế thi đua khen thưởng

 • Danh sách Ban Chấp Hành 21/12/2023

  Danh sách Ban Chấp Hành Hội Hữu Nghị Việt Nam - Thái Lan TP Hà Nội khoá IV nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 23 Đồng chí sau

  Danh sách Ban Chấp Hành

 • Chức năng, nhiệm vụ các Ban công tác 20/12/2023

  Căn cứ Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 6 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội;

  Căn cứ Nghị quyết ngày 26/8/2022 Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027;

  Thường trực Hội hữu nghị Việt  Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội dự kiến phân công các ban chuyên môn của Ban Chấp hành như sau:

  1. Ban Kinh tế - Văn hóa - Giáo dục - Du lịch

  2. Ban Thông tin Tuyên truyền

  3. Ban Chính trị, Lễ tân đối ngoại

  4. Ban Hành chính - Phát triển tổ chức

  Các Ban căn cứ vào chương trình công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội để xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với chức năng hoạt động của Ban mình và báo cáo với Hội để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

  Thành viên trong Ban có trách nhiệm tham gia tích cực các hoạt động của Ban và của Hội, có đánh giá việc thực hiện kế hoạch của Ban 06 tháng, 01 năm và báo cáo với Thường trực Hội đề xuất khen thưởng các thành viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động.

  Chức năng, nhiệm vụ các Ban công tác

Từ Khóa cuối trang:

Hội viên

Hoi vien

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
 
 

 

 

Top