HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về thi đua và danh hiệu thi đua; điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền khen thưởng và trao tặng; thủ tục hồ sơ và quy trình xét khen thưởng; quỹ thi đua khen thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân được khen thưởng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống tổ chức của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với tập thể, cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội, các Chi hội cơ sở và các tập thể, cá nhân khác có đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Hội hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua: Tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ đăng ký thi đua và kết quả thực hiện các phong trào thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng: Dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời và chính xác. Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; thành tích đạt được trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng rộng thì được xem xét đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn; chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể và những người trực tiếp thừa hành nhiệm vụ.

Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng

1. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua do các cơ quan, tổ chức cấp trên phát động, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội tổ chức phát động, triển khai, giao các Ban chuyên trách kiểm tra đôn đốc thực hiện, kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; phát hiện, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Lãnh đạo Ban Tuyên truyền  chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội về toàn bộ công tác thi đua, khen thưởng của Hội và các chi hội trực thuộc.

Điều 5. Hội đồng thi đua, khen thưởng

1. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội là Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội. 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường vụ về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng; 

b) Tổ chức xét duyệt và đề nghị khen thưởng theo đúng quy định của Nhà nước, của Hội;

c) Tiếp nhận và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng, kiến nghị hình thức xử lý theo quy định. 

d) Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được phân công phụ trách các chi hội họp năm/lần để suy tôn cho các chi hội trước kỳ họp Ban Chấp hành cuối năm.

Chương II

THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 6. Hình thức tổ chức phong trào thi đua

1. Thi đua thường xuyên được tổ chức thực hiện hàng quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra.

2. Thi đua theo đợt hoặc thi đua theo chuyên đề được tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của tổ chức, đơn vị trong từng giai đoạn hoặc nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước nói chung và các ngày kỷ niệm của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội nói riêng.

Điều 7. Phát động, chỉ đạo phong trào thi đua

1. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội phát động, tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi toàn hệ thống tổ chức của Hội. 

2. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Hội phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

Điều 8. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua;  

2. Xác định chỉ tiêu, khẩu hiệu và thời hạn thi đua;

3. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua;

4. Phát động, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, triển khai các biện pháp vận động, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai phong trào thi đua;

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả của phong trào thi đua; lựa chọn để khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua;

Điều 9. Các danh hiệu 

1. Danh hiệu đối với cá nhân:

“Cá nhân có thành tích trong đóng góp xây dựng Hội hữu nghị Việt  Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội”

 “Cá nhân có thành tích trong công tác phát triển Hội”

“Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội”

2. Danh hiệu đối với tập thể, tổ chức:

“Có những đóng góp trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội”

“Chi hội có thành tích hoạt động nổi bật trong năm”

Chương III

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 10. Điều kiện xét tặng danh hiệu thi đua thường xuyên

1. Đăng ký thi đua: các đơn vị tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký thi đua xác định rõ chỉ tiêu thi đua và danh hiệu thi đua; gửi bản đăng ký thi đua về Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan  thành phố Hà Nội chậm nhất là ngày 31 tháng 01 hàng năm để theo dõi và làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua căn cứ theo quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 của Quy chế này.

Điều 11. Tiêu chuẩn xét tặng “Cá nhân có thành tích trong đóng góp xây dựng Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội”, “Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội”.

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Hội, có tinh chủ động, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

3. Có đạo đức và lối sống lành mạnh;

4. Sinh hoạt đủ 10 tháng trong một năm;

5. Có những đóng góp đáng kể về vật chất, tinh thần cho các hoạt động của Hội

Điều 12.  Tiêu chuẩn xét tặng “Cá nhân có thành tích trong công tác phát triển Hội”

Danh hiệu “Cá nhân có thành tích trong công tác phát triển Hội” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác Hội hoặc

2. Có thành tích phát triển số lượng Hội viên, Chi hội.

Điều 13. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu tổ chức “Có những đóng góp trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội”

1. Có thành tích tiêu biểu trong việc đóng góp vật chất, tinh thần cho hoạt động Hội;

2. Có sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, có đề tài nghiên cứu mang lại hiệu quả thiết thực, có ảnh hưởng tốt trong phạm vi toàn Hội.

Điều 14. Tiêu chuẩn xét tặng “Chi hội có thành tích hoạt động nổi bật trong năm”

Danh hiệu “Chi hội có thành tích hoạt động nổi bật trong năm” được xét tặng cho chi hội có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm về các nội dung hoạt động.

Chương IV

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 15. Hình thức khen của Chủ tịch Hội:

1. Giấy khen cá nhân

2. Giấy khen tập thể

Điều 16. Các hình thức khen thưởng do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội trình cấp trên khen thưởng 

1.  Bằng khen của Ban Dân vận Thành uỷ.

2.  Bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan 

3. Giấy khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

4. Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng Bằng khen của Ban Dân vận Thành uỷ, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan , Giấy khen Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hành phố Hà Nội, thực hiện theo quy định của các tổ chức này.

Chương V

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ TRAO TẶNG

Điều 17. Thẩm quyền quyết định: 

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội quyết định tặng các danh hiệu quy định tại điều 9 quy chế này.

Điều 18. Tổ chức trao tặng, đón nhận

Việc công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải trang trọng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh biểu hiện phô trương hình thức, lãng phí. Khi tổ chức cần kết hợp cùng các nội dung khác của cơ quan, đơn vị để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chương VI

THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 19. Nguyên tắc trình hồ sơ khen thưởng

1. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý của mình.

2. Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua thì cấp đó lựa chọn cá nhân, tập thể xuất sắc để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điều 20. Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của tổ chức đơn vị kèm danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

b) Biên bản họp của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng;

c) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng phải ký và ghi rõ họ tên, có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị;

 Đối với khen thưởng đột xuất:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;

b) Báo cáo tóm tắt thành tích do đơn vị quản lý trực tiếp lập, ghi rõ hành động, thành tích, được để đề nghị khen thưởng.

Điều  21. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng

a. Tiếp nhận hồ sơ: Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị trong hệ thống tổ chức của Hội.

b. Giải quyết hồ sơ: Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

c. Thời hạn nộp hồ sơ: Khen thưởng thường xuyên: Hồ sơ đề nghị khen thưởng hàng năm gửi về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Hồ sơ đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan  thành phố Hà Nội nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ, kỷ niệm ngày thành lập của đơn vị thì gửi trước Đại hội, ngày kỷ niệm 30 ngày.

d. Khen thưởng đột xuất: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan  thành phố Hà Nội ngay sau khi lập được thành tích đột xuất.

Điều 22. Quy trình xét khen thưởng

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội có trách nhiệm thẩm định và xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng và Quy chế này.

2. Đối với những hồ sơ chưa đúng quy định, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng sẽ thông báo và gửi lại đơn vị trình sau khi thẩm định.

Chương VII

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 23. Nguồn và mức trích quỹ thi đua, khen thưởng

Nguồn và mức trích quỹ thi đua, khen thưởng thực hiện theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và quy chế chi tiêu nội bộ.

Căn cứ vào nội dung quy định Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính vềhướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; quy chế chi tiêu nội bộ và khả năng tài chính của đơn vị, Lãnh đạo các đơn vị quy định mức trích lập quỹ thi đua, khen thưởng, mức tiền thưởng và mức chi cho các hoạt động thi đua khen thưởng.

Điều 24. Quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng

Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Chương VIII

XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 25. Xử lý vi phạm

Việc xử lý vi phạm trong công tác thi đua khen thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ Hội và Quy chế này.

Điều 26. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ Hội và Quy chế này.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cấp Hội, đơn vị trực thuộc kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan  thành phố Hà Nội để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 
Từ Khóa cuối trang:

Quy

chế

thi

đua

khen

thưởng

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
 
 

 

 

Top