HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
  • Báo cáo kết quả Đại hội Đại biển lần thứ IV 17/09/2018

    Thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 11/11/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo đại hội các Hội hữu nghị, tổ chức các thành viên và Đại hội đại biểu Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch số 06/KH-LHPN ngày 11/01/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên và Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

    Báo cáo kết quả Đại hội Đại biển lần thứ IV

Từ Khóa cuối trang:

Giới thiệu

Gioi thieu

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
 
 

 

 

Top