HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
Kết quả tìm kiếm cho "nhiem"

Tin tức

 • Chức năng, nhiệm vụ các Ban công tác 01-01-1970

  Căn cứ Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 6 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội;

  Căn cứ Nghị quyết ngày 26/8/2022 Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027;

  Thường trực Hội hữu nghị Việt  Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội dự kiến phân công các ban chuyên môn của Ban Chấp hành như sau:

  1. Ban Kinh tế - Văn hóa - Giáo dục - Du lịch

  2. Ban Thông tin Tuyên truyền

  3. Ban Chính trị, Lễ tân đối ngoại

  4. Ban Hành chính - Phát triển tổ chức

  Các Ban căn cứ vào chương trình công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội để xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với chức năng hoạt động của Ban mình và báo cáo với Hội để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

  Thành viên trong Ban có trách nhiệm tham gia tích cực các hoạt động của Ban và của Hội, có đánh giá việc thực hiện kế hoạch của Ban 06 tháng, 01 năm và báo cáo với Thường trực Hội đề xuất khen thưởng các thành viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động.

  Chức năng, nhiệm vụ các Ban công tác

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TP HÀ NỘI
 
 

 

 

Top